SYKM


Fuminori Nakamura
Nakamura Fuminori
[1977-]
Kizaki, a mysterious figure who controls others in evil schemes, in Japan:

Suri (2009) [Pickpocket]
The Thief [2012]

Okoku (2011)
The Kingdom [2016]

 
Non-series:

(2003)
The Gun [2016]

Tsuchi no naka no kodomo (2005)
The Boy in the Earth [2017]

Aku to kamen no ruuru (2010)
Evil and the Mask [2013]

Kyonen no Fuyu, Kimi to Wakare (2013)
Last Winter We Parted [2014]

Kyodan X (2014)
Cult X [2018]

Watashi No Shometsu (2016)
My Annihilation [2022]

Sonosaki no michi ni kieru (2018)
The Rope Artist [2023]

 

Home | Facebook | SYKM Store | SYKM Amazon | SYKM Kindle