SYKM


Akimitsu Takagi
[1920-1995]

Shisei satsujin jiken (1949)
The Tattoo Murder Case [1998]

Mikkokusha (1965)
The Informer [1971]

Zero no mitsugetsu (1965)
No Patent on Murder [1977]
APA: Honeymoon to Nowhere [1985]


Home | Facebook | SYKM Store | SYKM Amazon | SYKM Kindle